2024. március 5. - kedd
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Thália Táncestek – A banda (a Háromszék Táncegyüttes vendégelőadása)

2015-04-26 @ 15:00 - 16:30

EUR5 – EUR8

A Háromszék Táncegyüttes „ A banda” c. előadása Sepsiszentgyörgyről

Rendező: Könczei Árpád

A Három­szék Tánc­együt­tes 1990-​ben ala­kult Sep­si­szent­györ­gyön. 1999-​ig állami költ­ség­ve­tésből működő hiva­tá­sos nép­tánc­együt­tes volt, tíz évig a város pol­gár­mes­teri hiva­ta­lá­hoz tar­to­zott, 2009-​től hiva­ta­los fenn­tar­tója Kovászna Megye Taná­csa. Sep­si­szent­györgy a volt Három­szék vár­me­gye — jelen­leg Kovászna megye — köz­pontja, 70.000-es lakos­sá­gá­nak három­ne­gyede magyar nem­ze­ti­ségű. A kis­vá­ros Szé­kely­föld jelentős kul­tu­rá­lis köz­pontja: a magyar és román nyelvű hiva­tá­sos szín­há­zak (Tamási Áron, illetve And­rei Mures­anu) tevé­keny­sége mel­lett jelentős a képzőmű­vé­szeti, iro­dalmi és zenei élete, ame­lyet a több­nyelvű sajtó, a regi­o­ná­lis televízió-​stúdió és több helyi rádió­adó kísér figye­lem­mel. Külön büsz­ke­sége a város­nak az a közel tucat­nyi épület — köz­tük a Szé­kely Nem­zeti Múzeum — ame­lye­ket Kós Károly tervezett.

A Három­szék Tánc­együt­tes cél­kitű­zése az erdé­lyi nép­zene– és nép­tánc­kul­túra gyűj­tése, megőr­zése és tovább­adása, művé­szi értékű szín­padi bemu­ta­tása, olyan bemu­ta­tók és előa­dá­sok lét­re­ho­zása, ame­lyek mél­tón kép­vi­se­lik az erdé­lyi magyar nép­táncmű­vé­sze­tet. Ugyan­ak­kor sze­retne hoz­zá­já­rulni az Erdély­ben élő etni­ku­mok nép­ze­né­jé­nek és nép­táncmű­vé­sze­té­nek hite­les megismertetéséhez.

A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sai az utóbbi évek­ben meg­mu­tat­ták az erdély­ben élő etni­ku­mok nép­zene és nép­tánc­ha­gyo­má­nyá­nak aktu­a­li­tá­sát. Az együt­tes, az erdé­lyi nép­zene és nép­tánc­kul­túra megőr­zé­sét és tovább­adá­sát egy új, egyéni for­ma­vi­lág meg­te­re­me­té­sé­vel sze­retné elérni, a szín­ház nyel­vén új kon­tex­tusba helyezni, felül­írva az idő­szerűt­len, vál­to­zat­lan folk­lór szte­reo­tí­pi­á­ját. Egyedi arc­vo­na­lát a hagyo­má­nyos folk­lormű­so­rok és a kor­társ tánc­szín­házi for­mák ötvö­zé­sé­ben ala­kí­totta ki az évek során. Az egyes nép­szo­ká­sok, rítu­sok vagy éppen regi­o­ná­lis vonat­ko­zású tör­té­nelmi ese­mé­nyek drá­mai poten­ci­ál­ját, a ben­nük rejlő teat­ra­li­tást fel­fe­dezve és tovább­gon­dolva olyan előa­dá­sok szü­let­tek mint a Vér­nász, a Böjttől Bőj­tig, A banda, a Száz évig, a Tékozló fiú, a Csip­ke­ró­zsika vagy a Gábor Áron.
A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sai az utóbbi évek­ben meg­mu­tat­ták az erdély­ben élő etni­ku­mok nép­zene és nép­tánc­ha­gyo­má­nyá­nak aktu­a­li­tá­sát. Az együt­tes, az erdé­lyi nép­zene és nép­tánc­kul­túra megőr­zé­sét és tovább­adá­sát egy új, egyéni for­ma­vi­lág meg­te­re­me­té­sé­vel sze­retné elérni, a szín­ház nyel­vén új kon­tex­tusba helyezni, felül­írva az idő­szerűt­len, vál­to­zat­lan folk­lór szte­reo­tí­pi­á­ját. Egyedi arc­vo­na­lát a hagyo­má­nyos folk­lormű­so­rok és a kor­társ tánc­szín­házi for­mák ötvö­zé­sé­ben ala­kí­totta ki az évek során. Az egyes nép­szo­ká­sok, rítu­sok vagy éppen regi­o­ná­lis vonat­ko­zású tör­té­nelmi ese­mé­nyek drá­mai poten­ci­ál­ját, a ben­nük rejlő teat­ra­li­tást fel­fe­dezve és tovább­gon­dolva olyan előa­dá­sok szü­let­tek mint a Vér­nász, a Tánc­be­széd, a Csá­vási bal­lada, a Böjttől Bőj­tig, A banda, a Száz évig, a Tékozló fiú, a Csip­ke­ró­zsika vagy a Gábor Áron.

Együt­te­sünk több mint két­ezer­szer lépett közön­ség elé, Erdély összes nagy­vá­ro­sá­ban és a szór­vány­vi­dé­ke­ken egy­aránt. Több alka­lom­mal ven­dég­sze­re­pel­tünk Magyar­or­szá­gon, melyek közül külö­nö­sen fon­to­sak szá­munkra az önálló műso­ra­ink­kal tar­tott tur­nék. Az évek során tár­su­la­tunk elju­tott Auszt­ri­ába, Német­or­szágba, Szlo­vá­ki­ába, Svájcba, Olasz­or­szágba, Por­tu­gá­li­ába, Len­gyel­or­szágba, Finn­or­szágba, Görög­or­szágba, de meg­for­dul­tunk a távoli Novo­szi­bir­szk­ben is.

Az M-​Studio tár­su­lata 2005-​ben ala­kult meg a Három­szék Tánc­együt­tes moz­gás­szín­házi műhe­lye­ként, ma külön­álló tár­su­lat­ként működ­nek, 2010-​től a Tamási Áron Szín­ház­hoz tar­toz­nak. Bőveb­ben róluk saját hon­lap­ju­kon.

Eddig elért sike­re­ink­hez tar­to­zik az a két, éves rend­sze­res­ség­gel meg­va­ló­sí­tott ren­dez­vény­so­ro­zat is, ame­lye­ket a Három­szék Tánc­együt­tes a Lajtha László Ala­pít­vánnyal közö­sen szer­vez. 1991 óta e két intéz­mény immá­ron tizen­ki­lenc­szer adott ott­hont a Nép­zene– és nép­tánc­ta­lál­ko­zók­nak, ame­lye­ken a részt­vevők a ma még élő nép­zene– és nép­tánc­ha­gyo­mány művelői­vel és ápoló­i­val talál­koz­hat­nak. Hasonló az alap­gon­do­lata az 1999 óta működő Kom­man­dói Cigány­folk­lór Tábor­nak, amely azzal a cél­lal szü­le­tett, hogy bete­kin­tést nyújt­son a cigány­ság életébe, kul­tú­rá­jába, hétköznapjaiba.

forrás: www.hte.ro

Details

Date:
2015-04-26
Time:
15:00 - 16:30
Cost:
EUR5 – EUR8
Event Categories:
,
Event Tags:

Organizer

Thália Színház
Phone
00421-55-622 41 24
Email
office@thaliaszinhaz.sk
View Organizer Website

Venue

Thália Színház
Mojmírova 3
Kassa-Košice, 04001 Szlovákia
+ Google Map
Phone
00421-55-622 58 66
View Venue Website
xvideospornfree.net xvideospornfree.net xvideospornfree.net xvideospornfree xvideospornfree xvideospornfree xvideospornfree.net xvideospornfree.net xvideospornfree xvideospornfree xvideospornfree.net xvideospornfree