78 évvel ezelőtt, 1942 március 27- én hangzott el a kassai rádióban első alkalommal II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemnek az az imája, melyet 317 évvel ezelőtt 1703. június 16-án a Cum Deo pro Patria et Libertate /Istennel a hazáért és a szabadságért/ feliratú zászló alatt gyülekező népfelkelők élére állva mondott el, majd a Vereckei-hágón a magyar területre lépve elkezdték a szabadságharcot.

Rákóczi imája:

 Uram Isten, igazságnak kútfeje és kegyelmességnek kimeríthetetlen forrása, ki a Te parancsolatidnak ösvényétől eltévelyedett Népedet szolgálatnak igájával megszokta büntetni, hogy megtörvén az ő nyakának keménységét, minekutána Hozzád folyamodik: amint büntetésben igazságodat, úgy a Te engedelmességedben esmértessed meg vélle való kegyelmességedet.
Adj Uram azoknak, kiket vezérinkké akartál tenni, rendelésekben bölcsességet, az ellenkező dolgokban erősséget, a szerencsés állapotokban tartózkodást, a hadakozásokban bátorságot, az álomban vigyázást: hogy a Te akaratodnak után járjanak. Környékezd meg Uram Isten Táborinkat és azokat a Te irgalmasságodnak palástjával körülvévén: a mi ellenségeinknek leselkedésüktől oltalmazzad: kergesd el stázsálóinknak álmokat, hogy készületlen ne találtassunk: légyen a Te Angyalod őrizőnk és kalauzunk a harczolásban, ki az ágyunknak és puskánknak golyóbisit elszélessze, és miképpen az Izrael Nemzetségét a tengeren száraz lábban: úgy bennünket a mi ellenségünknek rendelt seregei között boldogul vezessen!
Egy szóval engedd meg édes Urunk és Kegyelmes Atyánk, hogy visszafogadván kebeledben Népedet: a Te parancsolatodnak utaitól el ne tévelyedjünk, hanem a Te igazságodat megőrizvén, csendességben és békességben a mi utaink igazgattassanak. Ki bennünket megmérhetetlen kegyelmességed szerént teremtettél, és megváltottál a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki Tevele és a Szent Lélekkel él és uralkodik mindörökkön örökké, Ámen.

Rákóczi imájának a történelme ezzel persze nem fejeződött be. Nyilván az sem véletlen, hogy Kassán a második világháború elején vették elő. Erről a Felvidéki Újság 71. számában, 1942. március 28-án ezt írták:

Pénteken délben hangzott el a kassai rádióban első alkalommal Rákóczi imája. Ezt az imádságot II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem írta a libertás zászlaja alatt küzdő kuruc csapatok számára. Nemrégiben került újra elő a szövege. Rákóczi imáját Csanády György, a rádió igazgatója olvasta fel. Az imát hanglemezre vették fel s azt a kassai rádió minden délben, a harangszó után közvetíteni fogja.

 /sz/