A Kassai Polgári Klub és a Kelet-szlovákiai Múzeum közös rendezésében tegnap Történelem és a talált kincsek címen rendeztek konferenciát, melyen Balázs Péter kassai helytörténész, numizmatikus foglalta össze azokat az eseményeket, amelyek a nagy értékű kassai aranykincs lelet megtalálása utáni napokban történtek. Előadását az alábbiakban közöljük:

1935 augusztus 24-én, szombaton – Kassán a pénzügyi hivatal új épülete, homlokzati fala alapjainak ásásakor / ma: Fő u.68 / Stacho Péter egy réz kazettát talált aranypénzekkel, érmekkel és egy reneszánsz arany nyaklánccal – kb.12 kg súlyban.
A megtaláló Stacho Péter a kazettát a tartalmával eg yütt átadta Mayer Károly pallérnak, aki Alois Novák mérnök-építész cégétől volt. Ő ezt a kazettát az Állami Építőhivatal irodájába vitte. Amikor az irodában megállapították, hogy a kazetta aranykincset tartalmaz, felhívták a pénzügyi hivatal igazgatóját M. Hostášt és A. Novák mérnököt az építkezés kivitelezőjét. Az ő jelenlétükben a kazettát a Kassai Járási Pénzügyi Igazgatóság irodájába vitték. A kazetta megtekintéséhez meghívták Kassa város polgármesterét Milan Maxoňt.
Az irodába további hivatalnokok jöttek. A kincset szakszerűtlenül megtisztították és a tartalmát megszámolták.
Körülbelül 13.30 órakor a Kassai Rendőrigazgatóságnak jelentették a lelet megtalálását. A bejelentést az igazgatóság helyettese dr. A. Jungwirth vette át. Megérkezve a lelet megtalálásának helyére, a helyet rendőrökkel őriztette. A történés menetével kapcsolatos információkat tudomásul vette, és a kincs lefényképezése után a kazettában található dolgok hivatali pecsétekkel hivatalosan lepecsételtettek. Körülbelül 16.15 órakor 3 tagú rendőrbizottság és dr. Medvecky – Kassa város múzeumából  –  érkeztek meg, akik a kazetta tartalmát újból leellenőrizték. Ugyanazt állapították meg, amit a jegyzőkönyv is tartalmazott. Így a kazettát újra csomagolták és hivatalosan lepecsételtették. Ezen események után a kazettát a Slovenská banka kassai fiókjánál helyezték el. Két bankhivatalnok a kazetta átvételéről hivatalos, rendes elismervényt állított ki, melyet V. Janoudnak, a polgármester első  helyettesének adtak át.
A kinccsel kapcsolatos jegyzőkönyv megírása 1935 augusztus 24-én, 18.00 órakor fejeződött be. Ebben a jegyzőkönyvben Stacho Péter a kincs egyedüli megtalálójaként szerepel. A mellékletben A. Novák mérnök kijelenti, hogy érvényesíti igényét a talált pénzek 1/3-ára, valamint az aranynyaklánc  becsült értékének 1/3-ára.
A rendőrbizottság vizsgálta az összes körülményeket a kazetta megtalálásával kapcsolatosan. Beidézte és kihallgatta a megtalálót Stacho Péter munkást /csákányost/ és a tanú Haluška Mihály munkást, aki lapáttal hányta ki a lelet helyéről a meglazított földet.

A kincs megtalálásának híre villámként terjedt a városban, és a helyi újságoknak: a Kassai Ujságnak és a Slovenský východnak megvoltak a maguk informátorai, akik az olvasókat megbízható tájékoztatásokkal és hírekkel látták el a leletről.
A Csehszlovák Köztársaság pénzügyminisztere elolvasta az újságot, és felhívta Milan Maxoňt, Kassa város polgármesterét, és kiadta az utasításait: a kincset titokban Kassáról Pozsonyba kell szállítani, Kassa város képviselőtestületének a tudomása nélkül!
A kincs titokban történő elszállítása Kassáról Pozsonyba gyorsvonattal történt 1935 augusztus 28-ról 29-re virradóan.
A Pozsonyi Pénzügyi Főigazgatóság rendelkezése alapján V. Janoud, a kassai polgármester első helyettese a Slovenská banka kassai fiókjának trezorjából a kincset kivette, és mint értékcsomagot  1 000 000 koronára biztosítva, a gyorsvonat egyik kupéjában rendőri felügyelet / 1 rendőr civilben és 2 kassai pénzügyigazgatósági hivatalnok: Neubert Fr.-állami főpénztárnok és Löffler Árpád – ellenőr/ kíséretében Pozsonyba szállították. Az elszállított kincset 1935 augusztus 29-én a Pozsonyi Pénzügyi Főigazgatóság pénztárába sikeresen átadták, amiért ezen hivatalnokok később diplomot /oklevelet/ kaptak.
1935 augusztus 29-én M.Maxoň polgármester, Kassa város képviselőtestületének ülésén jelenti be, hogy a kincset titkon Pozsonyba szállították. A jegyzőkönyvbe bejegyeztetett, hogy a képviselőtestület, nem ért egyet azzal a menettel, ahogy a kincset / felsőbb utasításra  / a város beleegyezése nélkül elszállították. Dr. Pajos M. felvilágosítást ad a képviselőtestületnek arról, hogy a város miként tudná a megtalált kincs egy részét a városi múzeum részére biztosítani. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a város a megtalálónak készpénzben kifizethetné azt az összeget, mely a törvény szerint jár neki, és ezzel együtt így a város jogi alapon a kincs egy részét a múzeum részére biztosíthatná. Azzal a javaslattal, hogy a megtalálónak a város fizesse ki a jutalmi összeget dr. J. Buček, a képviselőtestület tagja nem értett egyet.

A kassai aranykincs 1935 augusztusától 1937 márciusáig a Pozsonyi Pénzügyi Főigazgatóság pénztárában volt található. Kassán 1935 szeptemberében derült ki, hogy a megtalálók az aranykincsből 126 darab aranypénzt eltulajdonítottak. Az ügy kivizsgálását a kassai rendőrség el is kezdte. Ebben az ügyben a bírósági tárgyalások 1936 februárjában végződtek, és a tettesek csak pénzbírságokat kaptak. 1937 május 9-én a fellebbviteli bíróság Stacho Péter és társai ügyében döntést hozott, és a büntetéseket jóváhagyta. A 126 aranyat – mint bizonyítékot – a bíróságról már egyenesen Prágába szállították, mert a lelet már ott volt elhelyezve a pénzügyminisztérium központi állami pénztárában.

Akik a megtalálásért járó jutalmat kérelmezték :
1.- Stacho Péter – /1901/ született Lengyelországban, mint napszámos /csákányos/ A. Novák mérnök építőcégénél alkalmazva, kassai jogász által képviselve, aki a Csehszlovák államtól semmilyen jutalmat nem kapott a kincs megtalálásáért.
2.- Haluška Mihály – talán 1942-ben a II. világháború folyamán mint katona halt meg Lengyelországban. Ő a kérelmét azzal indokolta, hogy jelen volt az aranykincs megtalálásánál.
3.- Alois Novák -mérnök-építész /1886-1961/- Kassa Kerületi Bíróságának bírósági szakértője, Kassa város adóbizottságának tagja. Kérelmét azzal indokolta, hogy az ő munkásai találták meg a kincset, és további kincsek keresésénél együttműködött Hladky Ernő – alias: Mister X-13-mal.
/Megjegyzés: a hivatalnokok azon a véleményen voltak, hogy az építész-mérnöknek nem jár semmiféle jutalom, mivel ő a pénzügyigazgatóság épületeinek megépítésével volt megbízva, nem pedig kincskereséssel./
4.- Hladky /Hlatky/ Ernő- / 1899/- alias: Mister X-13 – jós, hipnotizőr és mágus. Kérelmét azzal indokolta, hogy ő már 1926-tól Kassa városában kereste Rákóczi kincseit, és ezekből egyet Kassán 1935 augusztus 24-én már megtaláltak.
1941.március 11.-én a Cseh-Morva Protektorátus pénzügyi minisztériuma hivatalos levélben kiértesíti az összes megtalálót:  E.Hlatkyt – Pozsonyban, Stacho P- ét és Haluška M- et-Kassán, Alois Novák mérnököt – a morvaországi Luhačovicén, hogy igénylésüket a kincs 1/3-ára – nem ismeri el.